Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Péče o nadané a talentované v České republice

Ve dnech 2. – 6. 11. 2015 hostila Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín projektové partnery z Velké Británie a Turecka. Cílem jejich návštěvy bylo poznat systém péče o nadané a talentované v České republice.

Do Zlína přicestovalo 12 učitelek a učitelů z Velké Británie a 6 zástupců Univerzity v Nevsehiru a místního školského úřadu. Program jejich návštěvy byl zahájen přijetím v sídle Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP ve Zlíně, kde byli seznámeni se systémem diagnostiky a následné péče o nadané a talentované v České republice.

Následovala návštěva Základní školy Zlín, tř. Svobody, kde od školního roku 2007/2008 vyučují studijní skupinu mimořádně nadaných dětí. Ve třídách pro intelektově nadané se žákyně a žáci učí v menších skupinách, které umožňují důsledný individuální přístup. V hlavních předmětech (matematika, český a anglický jazyk, člověk a svět) se učí odděleně, ve výchovách zpravidla společně s běžnou třídou. Pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, v němž je zohledněna individualita těchto dětí: jejich silné stránky. Tento individuální plán je sestaven ve spolupráci s psycholožkou a speciální pedagožkou z KPPP a ZDVPP Zlín. Hosté měli možnost setkat se s učitelkami, hovořit s nimi o jejich práci a vyučovacích metodách. Se žákyněmi a žáky se setkali rovněž, a to přímo ve třídách, kde sledovali výuku. Škola se prezentovala také talentovanými žákyněmi a žáky, kteří působí ve školním sboru. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně uspořádali pro hosty působivý koncert.

Foto: ZŠ Malenovice

 

IMG 8698     IMG 8687

Významným článkem v systému podpory a vzdělávání nadaných jsou gymnázia. Účastníci studijní cesty proto měli na programu návštěvu Gymnázia Kroměříž. Na dopoledním semináři s ředitelem školy, pedagožkami a pedagogy se účastníci dozvěděli o historii a poslání školy, prezentována byla široká škála aktivit školy, práce výchovného poradce, předmětových komisí, úspěchy žákyň a žáků v soutěžích, e-Twinningu nebo práce ve studentském parlamentu, zajímavé vyučovací metody. Poté následovala prohlídka školy, účast ve výuce anglického jazyka, informatiky a hudební výchovy, rozhovory se žákyněmi a žáky.

Foto: Gymnázium Kroměříž

 

Foto KM     Foto KM1
V programu nechyběla ani návštěva Základní umělecké školy Kroměříž, která pečuje o rozvoj talentovaných dětí. Hosté se seznámili s organizací a režimem fungování školy a debatovali s pedagožkami a pedagogy. Opět následovala účast hostů ve výuce, a to jak v hudebním, tak dramatickém, výtvarném i tanečním oboru.

Návštěvu ve Zlínském kraji uzavřela exkurze do Kostka školy ve Vsetíně. Zahájena byla setkáním s vedením školy a vyučujícími. Hosté si prohlédli školu a poté, rozděleni do menších skupin, sledovali výuku. Následně výchovná poradkyně školy představila systém péče o nadané žákyně a žáky a společně s ostatními vyučujícími odpovídala na dotazy hostů.

Poslední aktivitou byl páteční projektový meeting partnerů, vyhodnocení studijní návštěvy, závěry a plány dalších aktivit do budoucna. Zejména hosté z Velké Británie označili návštěvu za velmi zajímavou a inspirativní a projevili zájem o spolupráci s KPPP Zlín na návazném projektu Erasmus+. Projektový záměr byl prodiskutován a následně byly zahájeny práce na jeho přípravě do Výzvy 2016.