Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Náš tým

nove logo

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín (KPPP a ZDVPP Zlín) poskytuje poradenství a preventivní služby dětem a žákům ve školách, v předškolních a školských zařízeních zpravidla ve věku od 3 let do ukončení vzdělávání na střední škole. Do náplně činnosti KPPP a ZDVPP Zlín tedy patří participace na vzdělávacím procesu dětí a žáků zvláště v těch případech, kdy vzdělávací proces je nějakým způsobem znesnadněn, přímá práce s dětmi, žáky a jejich rodiči formou individuální či skupinové práce, doporučení nebo úprava volby vzdělávací cesty, ovlivňování procesu přijímání a upevňování poznatků, postojů a hodnotové orientace, jako např. volba vhodného učebního stylu, rodinná terapie apod., realizace činnosti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a v neposlední řadě participace na kariérovém poradenství a napomáhání při rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů.

KPPP a ZDVPP Zlín věnuje pozornost také diagnostice a práci s mimořádně nadanými žáky. Primárním cílem je takové žáky rozpoznat a ve spolupráci se školou optimalizovat výchovně vzdělávací proces tak, aby možnost využití potenciálu mimořádně nadaných žáků byla maximální. Pozornost je věnována rovněž dvojí výjimečnosti.

V souladu s platnými předpisy a ustanoveními, se schválením zřizovatele realizuje KPPP a ZDVPP doplňkovou činnost v oblasti psychologického poradenství a diagnostiky, dále v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení a besed včetně lektorské činnosti.

Na všech pobočkách KPPP a ZDVPP je možno prohlédnout si a zakoupit publikace určené pro děti předškolního a školního věku dospívající a adolescenty. Nabízené publikace jsou vhodným doplňkem pro domácí i školní práci našich klientů, byly vytvořeny odborníky specializovanými na problematiku speciálně-pedagogickou a pedagogickou.

 

orMiroslav Orel – projektový manager

Zastupuji organizaci, která je nositelem projektu. Patřím k tvůrcům projektu.
Zodpovídám za plnění všech částí projektu, včetně organizační a ekonomické stránky. Komunikuji a spolupracuji se členy realizačního týmu a partnery projektu, monitoruji a kontroluji projektové aktivity. S koordinátorkou se podílím na rozdělování dílčích úkolů a sledování jejich plnění. Aktivně přispívám k realizaci dílčích aktivit a naplňování cílů projektu. 

„Staň se tím, kým jsi…“
I. D. Yalom 

mnemMartina Němcová - koordinátorka projektu

V projektu zodpovídám za realizaci projektových aktivit, dohlížím na plnění časového plánu, komunikuji se zahraničními partnery, připravuji podklady k jednání projektového týmu, a pokud je třeba, zajišťuji tlumočení a překlady materiálů.


„Když člověk akceptuje širší definici reality, hodí na vlny štěstí větší síť.“
Tom Robbins

 

sup

Kateřina Šupová – finanční manažerka projektu

Zajišťuji realizaci projektových aktivit po finanční stránce včetně účetnictví, provádím monitoring čerpání rozpočtu a další finanční úkony spojené s projektem. Spolupracuji se členy projektového týmu.

 

Kamkoli jdete, bez ohledu na to, jaké je počasí, vždy přineste své vlastní slunce.

Anthony J. P'angelo

 

sti2Jana Stiborová – účetní KPPP a ZDVPP Zlín

Z pozice hlavní účetní a správce rozpočtu Krajské pedagogicko-psychologické poradny a ZDVPP Zlín zodpovídám za celkovou správnost účetnictví a čerpání finančních prostředků v rámci rozpočtu projektu.

 

„ Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem Tvého života“
Mark Twain

 

hun2Ondřej Huňka - správce IT a webu projektu 

Vytvářím a spravuji webovou prezentaci projektu, podílím se na publicitě projektu.Dále zajištuji technické zázemí projektu a spolupracuji s členy projektového týmu.

 

Každý neúspěch člověka něčemu naučí, pokud se chce nechat poučit.
Charles Dickens

 

zsmal

Ve škole se od školního roku 2007/2008 vyučuje studijní skupina mimořádně nadaných dětí – každé dítě je vzděláváno podle svého individuálního plánu, který je sestaven ve spolupráci s psychologem a speciálním pedagogem.

Ve třídách pro intelektově nadané se žáci učí v menších skupinách, které umožňují důsledný individuální přístup. V hlavních předmětech (matematika, český a anglický jazyk, člověk a svět) se učí odděleně, ve výchovách zpravidla společně s běžnou třídou. Pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán, v němž je zohledněna individualita těchto dětí: jejich silné stránky, tak i případné disharmonie, dvojí výjimečnosti. Učí se psaní na klávesnici, pracují na projektech, ročníkových pracích, řeší činnostními metodami badatelské úlohy.Vzdělávací program pro intelektově nadané děti je zaměřen na rozvoj schopností a dovedností mimořádně nadaných žáků a žáků s nadprůměrným intelektem. Nejmodernějšími metodami a pod supervizí odborníků (psycholog aj.) se nadané děti v malých skupinách učí tak, aby pro ně škola a učení byly zajímavé, motivující, bavily je a všestranně rozvíjely do hloubky i šíře jejich nadání. Děti jsou zaměstnávány tak, aby byl plně využit jejich intelektový potenciál, velkou pozornost věnujeme i osobnostnímu rozvoji.

Škola má pro práci s nadanými žáky kvalitní materiální zázemí s mnoha pomůckami, literaturou a pro výuku je pedagogům k dispozici rozsáhlá databáze výukových materiálů, především pracovních listů, prezentací, badatelských úloh, scénářů k ročníkovým pracím aj. Materiály byly vytvořeny pro nadané žáky, byly již ověřeny a zajišťují kvalitní obohacení a prohloubení kurikula, také mírnou akceleraci.

Třídy nadaných žáků realizují větší množství obohacujících mimoškolních aktivit a projektů: Jedná se např. o spolupráci s vysokými školami - interaktivní workshopy - supermoderní laboratoř na UTB Zlín, projekty se středními školami – sdílené dílny, přírodovědné semináře na Gymnáziu a jazykové škole aj.

Kontakt: PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., ředitelka školy
Tel. 774 106 119
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.