Program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

Knihovna (seznam literatury)

ADAMEC, Petr a Jiří DAN, 2010. Využití psychologie při výběru uchazečů pro zařazení do programu podpory nadaných studentů v jihomoravském kraji. In: ŠIMONÍK, Oldřich (ed.). Sborník referátů z mezinárodního semináře Talent a nadání ve vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5533-43.

BABULICOVÁ, Zuzana, Jana DUCHOVIČOVÁ a Hana ZELENÁ, 2010.Sprostredkované učenie v edukácii nadaných žiakov. In: Talent a nadání ve vzdělávání: sborník referátů z mezinárodního semináře. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, s. 12 – 19. ISBN 978-80-210-5330-4.

CLARKOVÁ, Barbara, 1988. Growing up gifted: Developing the potential of children at home and at school. London: Merrill Publishing Company. ISBN 0-675-20832-7.

COLANGELO, Nichollas a Gary A. DAVIS, 1990. Handbook of Gifted Education. Needham Hights: Allyn Bacon.

ČECHOVÁ-HANSEN, Barbara, 2011. Nadání versus píle: co hraje v ţivotě větší roli? Psychologie dnes. č. 4, s. 20-21. ISSN: 1212-9607.

ČERMÁK, Vladimír, 1999. Výchova talentů pro vědu jako modernizační faktor. onli-ne. Budapešť: Open society Institute Center for Publishing Development. cit. 2013-04-23. Dostupné z: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001005/01/5.pdf

ČERMÁK, Vladimír a Lara TURINOVÁ, 2005. Nadaní žáci na základní škole. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. ISBN 80-70447-15-X. 217

DOČKAL, Vladimír et al., 1987. Psychológia nadania. Bratislava: SPN.

DOČKAL, Vladimír, 2005a. Zaměřeno na talenty. Praha: Lidové nakladatelství. ISBN 80-7106-840-3.

DOČKAL, Vladimír. 2005b. Záverečné hodnotenie pokusného overovania výchovy a vzdelávania nadaných detí v základnej škole. online. Bratislava: Výskumný ústav det-skej psychológie a patopsychológie cit. 2013 – 04 - 17. Dostupné z: http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/pdf/zaverecne_hodnotenie.pdf

DOČKAL, Vladimír, 2012. Okienko do histórie štúdia nadania. Svět nadání online. Roč. I., č. 1., s. 24 -33. ISSN 1805-7217. cit. 2013 – 04 - 17. Dostupné z: http://www.talentovani.cz/documents/10157/bc61c0cf-87ed-4933-be7c-7d38ae0907.

DUCHOVIČOVÁ, Jana, 2007. Aspekty diferenciácie v edukácii nadaných ţiakov. Nitra: Univerzita Konštantína filosofa, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8094-099-7.

ENDEPOHLS-UPE Martina a Heike RUF, 2005. Primary school teacher´s criteria for the identification of gifted pupils. High Ability Studies. Vol. 16, No. 2, s. 219-228. ISSN 1359- 8139.

ERICSSON, K. Anders a Neil CHARNESS,1994. Expert Performance: Its Structure and Acquisition. American Psychologist . Vol. 49, No. 8, s. 725-747. ISSN 0003-066X.

ERICSSON, K. Anders, 1996. Road to excellence. New Jersey: Lawrence Erblaum. ISBN 9780805822328.

FOŘTÍK, Václav a Jitka FOŘTÍKOVÁ, 2007. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-297-3. 218

FOŘTÍKOVÁ, Jitka (ed.), 2008. Úspěšná výuka mimořádně nadaných žáků. Praha: Triton. ISBN 978-80-254-3705-6.

FOŘTÍKOVÁ, Jitka, 2009. Talent a nadán: Jejich rozvoj ve volném čase. Praha: NIDM MŠMT. ISBN 978-80-86784-75-5.

FREEMANOVÁ, Joan, 1979. Gifted children. London: International Medical Pu-blishers. ISBN 0-85200-250-5.

FREEMANOVÁ, Joan, 1983. Identifying the able child. In: KERRY, T. (ed.) Helping and finding the able child. London: Groomhelm, s. 121-123. ISBN 0-7099-1514-4.

FREEMANOVÁ, Joan, 1998. Educating the Very Able: Current International research. London: Stationery Office. ISBN 0113501005.

FREEMANOVÁ, Joan, 2009. Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě. Praha: NIDM MŠMT. ISBN 978-80-86784-83-0.

GAGNÉ, Francoys, 2004. Transforming gift into talents: the DMGT as a developmental theory. High Ability Studies. Vol. 15, No. 2, s. 120-134. ISSN 1359-8139.

GARDNER, Howard, 1999. Dimenze myšlení: Teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál. ISBN 8071782793.

GILLERNOVÁ, Ilona, 2009. Edukační interakce rodičŧ a dětí a její proměny v reflexi dospívajících. Československá psychologie. Roč. 53, č. 3, s. 209 – 223. ISSN 1804 – 6436.

GOULD, Stephen Jay, 1998. Jak neměřit člověka. Praha: Nakladatelství lidové noviny. ISBN 80-7106-168-9.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie, 2011. Pět pohledů na nadání. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3857-4.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie, 2012. Problematika nadání. In: ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Renata

KOVÁŘOVÁ. Učíme nadané žáky: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 34-38. ISBN 978-80-7464-104-6.

HANZLÍKOVÁ, Hana, 2012 Brno. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

HELLER, Kurt A., 2002. Hochbegabung im Kindes- und Jugendalter. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Gottingen, Hogrefe: Verlag für Psychologie. ISBN 3-8017-1376-8.

HAVIGEROVÁ, Jana Marie, 2012. Problematika nadání. In: ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Renata

KOVÁŘOVÁ. Učíme nadané žáky: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 34-38. ISBN 978-80-7464-104-6. 220

HŘÍBKOVÁ, Lenka, 2007. Základní témata problematiky nadaných. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. ISBN 978-80-86723-25-9.

HŘÍBKOVÁ, Lenka, 2009. Nadání a nadaní. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 80-7290-213-X.

HŘÍBKOVÁ, Lenka, 2010. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině. Ústí nad La-bem: Univerzita J. E. Purkyně. ISBN 978-80-7414-319-9.

HUBATKA, Miroslav, 2008. Metody a formy práce ve výuce nadaných. In: Sborník prác z 5. medzinárodnej konferencie: Od rozvíjania nadania k rozvíjaniu osobnosti nadaných, Čilistov pri Bratislave, 4. - 5. apríl 2008. Bratislava: Iris, s. 133-137.

JANDA, Miroslav, Jan ŠŤÁVA a Gabriela VĚCHTOVÁ, 2012. Připravenost učitelŧ na práci s nadanými ţáky. In: ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Renata KOVÁŘOVÁ. Učíme nadané ţáky. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. 126 – 139. ISBN 978-80-7464- 104 -6.

JANDA, Miroslav, Jan ŠŤÁVA a Gabriela VĚCHTOVÁ, 2012. Moţné přístupy k nadaným ţákŧm v základní škole. In: ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Renata KOVÁŘOVÁ. Učíme nadané ţáky. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, s. 38 - 46. ISBN 978-80-7464- 104 -6.

JANČÍKOVÁ, Zdeňka, 2012. Možnosti a úskalí při vzdělávání mimořádně nadaných žáků na 1. stupni ZŠ. In: ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Renata KOVÁŘOVÁ. Učíme nadané žáky: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 65-72. ISBN 978-80-7464-104-6. 221

JANČÍKOVÁ, Zdeňka, 2010. Specifické rysy vzdělávání kognitivně nadaných žáků ve škole vzhledem k jejich charakteristickým projevům a speciálním potřebám. In: POLÁCHOVÁ

VAŠŤATKOVÁ, Jana a Anna BAČÍKOVÁ. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů: VIII. Ročník mezinárodní studentské vědecké konference PdF UP v Olomouci. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, s. 251 – 257. ISBN 978 – 80-244-2815-4.

JANČÍKOVÁ, Zdeňka, 2011. Zkušenosti se zaváděním efektivních vyučovacích strategií při vyučování mimořádně nadaných ţákŧ na I. stupni základní školy. In: VAŠŤATKOVÁ, Jana (ed.). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, IX. Ročník mezinárodní studentské vědecké konference a metodologický seminář, 30. 11. a 1. 12. 2011. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, s. 212 – 217. ISBN 978-80-87533-03-1.

JANČÍKOVÁ, Zdeňka, 2012. Motivace mimořádně nadaných žáků v základní škole očima učitelů. In: NOVOTNÁ, Jiřina (ed.), 2012. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 61-70. ISBN 978-80-210-6144-6.

JURÁŠKOVÁ, Jana, 2006. Základy pedagogiky nadaných. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. ISBN 80-86856-19-4.

KOMÁRIK, Emil, 2012. Talent a nadanie: poznávanie, predikcia a vzdělávania. In: ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Renata KOVÁŘOVÁ. Učíme nadané žáky: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 26-33. ISBN 978-80-7464-104-6.

KONEČNÁ, Věra, 2010. Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5325-0.

KOVÁŘOVÁ, Renata a Iva KLUGOVÁ, 2009. Edukace nadaných dětí a žáků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7368-430-3.

KOVÁŘOVÁ, Renata, 2012. Rodina a nadaný žák. In: ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Renata

KOVÁŘOVÁ. Učíme nadané žáky: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s.105-117. ISBN 978-80-7464-104-6. 223

KREJČOVÁ, Lenka, 2009. Dynamický přístup k diagnostice schopností se zaměřením na předškolní věk. In: Zborník príspevkov IV. medzinárodnej konferencie doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práce. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, FSVa Z.

http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/PhD_konf_zbornik_2009/SUBORY/OBSAH.HTML

KŘIVOHLAVÝ, Jaro, 1998. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada. ISBN 80-7169-551-3.

KUPCOVÁ Martina a kol., 2010. Vzdělávání nadaných žáků: přehled základních dokumentů. Praha: VÚP.

LANDAU, Erika, 2007. Odvaha k nadání. Praha: Akropolis. ISBN 978-80-86903-48-4.

LAZNIBATOVÁ, Jolana, 2003. Nadané dieta: jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS. 2. vyd. ISBN 80-89018-53-X.

LAZNIBATOVÁ, Jolana, 2012a. K současnému stavu edukace nadaných žáků. In: ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Renata KOVÁŘOVÁ. Učíme nadané žáky: sborník příspěvků

LAZNIBATOVÁ, Jolana, 2012b. Nadaný žiak na základnej, strednej a vysokej škole. Bratislava: Iris. ISBN 978-80-89256-87-7.

MACHŮ, Eva, 2006. Názory učitelů základní školy na rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných žáků: vhled do výzkumné sondy. In: KNECHT, Petr. (ed.) Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů. Brno: MSD. ISBN 80-210-4163-3.

MACHŮ, Eva, 2009. Vliv integrovaného obohacujícího kurikula na žáky s nadáním v předmětu český jazyk a komunikace. Brno. Disertační práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

MACHŮ, Eva, 2006. Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3979-5.

MACHŮ, Eva, 2010. Nadaný ţák. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-197-3.

MAŇÁK, Josef, 1998. Rozvoj aktivity, samostatnosti a tvořivosti žáků. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-1880-1.

MAŇÁK, Josef, 2009. Vzdělávání ve společnosti vědění. In: JANÍK Tomáš a Vlastimil ŠVEC. K perspektivám školního vzdělávání. Brno: Paido, s. 11-20. ISBN 978-80-7315-193-5.

MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ (eds), 2012. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-679-0.

MESÁROŠOVÁ, Margita, 1998. Nadané deti, poznávanie a rozvíjanie ich osobnosti. Prešov: Manacon. ISBN 80-85668-64-5.

MÖNKS, Franz J. a Irene H. YPENBURGOVÁ, 2002. Nadané dítě: rukověť pro rodiče a učitele. Praha: Grada. ISBN 80-247-0445-5.

MONTGOMERYOVÁ, Diane, 1996. Educating the Able. New York: Cassell. ISBN 0-304-32587-2.

MORELOCKOVÁ, Martha J., 1997. High IQ children, Extreme Precocity and Savant Syn-drome. In: COLANGELO, Nicholas a Gary. A. DAVIS. Handbook of Gifted Education. Boston: Allyn and Bacon, s. 439 – 482. ISBN 0-205-26085-3.

MUDRÁK, Jiří, 2009. Cesty k vrcholu: faktory rozvoje výjimečného výkonu. Brno. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

MERTIN, Václav, 2007. Integrace nadaných. Rodina a škola, 2007, č. 4, s. 14. ISSN 0035-7766.

OSTATNÍKOVÁ, Daniela, Jolana LAZNIBATOVÁ a Jana JURÁŠKOVÁ, 2003. Spoznajte nadané dieťa: rodičom, psychológom a pedagógom. Bratislava: Askleipos. ISBN 80-7167-068-5.

PETRÁŠ, Václav, 2012. Jak by měl vypadat systém vzdělávání nadaných dětí. Svět na-dání online. Roč. I, čís. 1, s. 48-55. cit. 2013 – 04 - 17. Dostupné z: http://www.talentovani.cz/documents/10157/bc61c0cf-87ed-4933-be7c-737d38ae0907. ISSN 1805 – 7217.

PORTEROVÁ, Louise, 1999. Gifted Young Childre: A guide for teachers and parents. Buckingham: Open University Press. ISBN 0335-20552-6.

PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ, 2008. Postoje čes-kých učitelŧ ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava, roč. 42, č. 3, s. 229-251. ISSN 0555-5574.

PORTEŠOVÁ, Šárka, ©2001-2013. Typologie nadaných dětí. In: Centrum rozvoje nadaných dětí [online]. Brno: Institut výzkumu dětí, mládeţe a rodiny cit. 2013 – 04 - 17. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/psych/nadane/page25.html 227

z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, s. 15 - 21. ISBN 978-80-7464-104-6.

PORTEŠOVÁ, Šárka, 2001. Problematika perfekcionismu u českých nadaných adolescentů. Brno. Nepublikovaná doktorská dizertace. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií.

PORTEŠOVÁ, Šárka, ©2001-2013. Typologie nadaných dětí. In: Centrum rozvoje na-daných dětí [online]. Brno: Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny cit. 2013 – 04 - 17. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/psych/nadane/page25.html

PORTEŠOVÁ, Šárka, 2006. O dětech, které jsou dvakrát výjimečné. Psychologie dnes. Č. 9, s. 34-36. ISSN 1212-9607.

PORTEŠOVÁ, Šárka, 2007. Rozumově nadané děti se specifickými poruchami učení ve školním kontextu: problém nebo výzva pro učitele? Pedagogika. Roč. 62, č. 1, s. 47-56. ISSN 0031- 3815.

PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ, 2008. Postoje českých učitelů ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 42, č. 3, s. 229-251. ISSN 0555-5574.

PORTEŠOVÁ, Šárka, 2009. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků. In: PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, s. 471-477. ISBN 978-80-7367-546-2.

PORTEŠOVÁ, Šárka a Marie BUDÍKOVÁ, 2010. Postoje českých pedagogů k typickým charakteristikám nadaných žáků s dyslexií, k jejich identifikaci a vzdělávání. Pedagogická orientace [online]. Praha: Česká pedagogická společnost, roč. 20, č. 2, s. 55-76 [cit. 2013-04-17]. ISSN 12114669. Dostupné z:http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/2010/PedOr_10_2_PostojeCeskychPedagogu_PortesovaBudikova.pdf.

PORTEŠOVÁ, Šárka, 2011. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-990-3.

PÝCHOVÁ, Iva, 1996. K výuce nadaných a talentovaných žáků. Pedagogika. Roč. 46, č. 2, s. 329-338. ISSN 0031-3815.

RENZULLI, Joseph. S., 1998. The three – ring conception of giftedness: a developmen-tal model for creative productivity. In: STERNBERG, R. J., a J. E. DAVIDSON. Con-ceptions of giftedness. Cambridge University Press. ISBN 0-521-26814-1.

RENZULLI, Joseph, S. a M. Sally REIS, 2000. The schoolwide Enrichment Model. In: HELLER, Kurt A. et al. (eds.) International Handbook of Giftedness and Talent. Am-sterdam: Elsevier. ISBN 0080414303.

RENZULLI, Joseph S., 2011. Kappan Classic: What makes giftedness? Reexaminig a definition. Phi Delta Kappan. Vol. 98, No. 8, s. 81-88 [cit. ]. ISSN 0031-7217. Dostup-né po přihlášení z: http://www.kappanmagazine.org/content/92/8/81.full.

SILVERMANOVÁ, Linda Kreger, 1992. Leta Stetter Hollingworthová: Champion of the Psychology of Women and Gifted Children. Journal od Educational psychology. Vol. 84, No.1, s. 20-27. ISSN 0022-0663.

SIMONTON, Dean, K., 1994. Who make ´s history and why. New York: Guilford press. ISBN 0898622018.

SMÉKAL, Vladimír, 2012a. Podmínky a předpoklady úspěchu ţákŧ v matematice a přírodních vědách: pohled psychologa. In: NOVOTNÁ, Jiřina (ed.), 2012. Motivace nadaných ţáků a studentů v matematice a přírodních vědách. Brno: Masarykova uni-verzita, s. 6-21. ISBN 978-80-210-6144-6.

SMÉKAL, Vladimír, 2012b. Podmínky rozvoje talentŧ. Svět nadání. online. Roč. I., č. 1, s. 16 - 23. cit. 2013 - 04 - 17. ISSN 1805 – 7217. Dostupné z: http://www.talentovani.cz/documents/10157/bc61c0cf-87ed-4933-be7c-737d38ae0907.

STERNBERG, R. J. a J. A. HORVATH, 1995. A prototype view of expert teaching. Educational Researche., Vol. 24, No. 6. ISSN 0013-189X.

STERNBERG, Robert, J., 1997. A Triarchic View of Giftedness: Theory and Practise. In:

COLANGELO, Nicholas a Gary A. DAVIS. A Handbook of Gifted Education. Need-ham Hights: Allyn Bacon. ISBN 0-205-26085-3.

STERNBERG, Robert, J. a Rena F. SUBOTNIKOVÁ, 2000. International Handbook of Giftedness and Talent. Oxford: Elsevier. ISBN:0-08-043796-6.

STERNBERG, Robert, J., 2002. Kognitivní psychologie. Praha: Portál. ISBN 80-7178-632-2.

STERNBERG, Robert a Janet DAVIDSON, (Eds.), 2005. Conceptions of Giftedness.

Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-54730-X

ŠEDÁ, Simona (ed.), 2010. Krok za krokem s nadaným žákem: vyhledáváme rozumově nadané žáky. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. ISBN 978-80-87000-42-7.

ŠIMONÍK, Oldřich, ed., 2010. Talent a nadání ve vzdělávání: sborník referátů z mezinárodního semináře: Brno, 7. září 2010 [online]. Brno: Masarykova univerzita [cit. 2013-04-17]. ISBN 978-80-210-5330-4. Dostupné z: <http://ksv-projekty.vsb.cz/icpn/repo/sbornik.pdf>.

ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, 2012a. Žijeme s nadáním. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7464-1374.

ŠKRABÁNKOVÁ, Jana, 2012b. The Young Talents: program a rozhovor s nadaným ţákem. In:

ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Renata KOVÁŘOVÁ. Učíme nadané ţáky: sbor-ník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostrav-ské univerzity v Ostravě, s. 126 – 139. ISBN 978-80-7464- 104 -6.

TASSEL BASKA, J., 1989. Excelence and educating the gifted. Denver: Love Pu-blishing Company. ISBN 89108-805-0.

TERMAN, Lewis Madison, 2012. Odhalování a podpora mimořádného talentu [The discovery and encouragement of exceptional talent]. Přeložili A. Ťápal a V. Dočkal. Svět nadání online. Roč. I, č. 1, s. 2 – 15 cit. 2013 – 4 17. Převzato z časopisu American Psychologist, 1954, Vol. 9, No. 6, s. 221-230. Překlad dostupný z: http://www.talentovani.cz/documents/10157/bc61c0cf-87ed-4933-be7c-737d38ae0907 231

TANNENBAUM, Abraham, J. A., 2000. History of Giftedness in School and Society In: K. A. Heller et al. (eds.) International Handbook of Giftedness and Talent. Oxford: Pergamon, s. 23-53.

VONDRÁKOVÁ, Eva, 2001. Péče o nadané děti jako znak dobré školy. Učitelské listy, 11/12 č. 9,10. ISSN 1210-6313.

VONDRÁKOVÁ, Eva, 2012. K současnému stavu edukace nadaných ţákŧ. In:

ŠKRABÁNKOVÁ, Jana a Renata KOVÁŘOVÁ. Učíme nadané ţáky: sborník příspěv-ků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzi-ty v Ostravě, s. 15-21. ISBN 978-80-7464- 104 -6.

WALTERS, J. a H. GARDNER, 1998. The crystallizing experience discovering an in-tellectual gift. In: STERNBERG, J., a J. E. DAVIDSON. Conceptions of giftedness. 232

WEBB, J. T., 1994. Nurturing Social- emotional development of gifted children. In: MONKS, K. A. a A. H. PASSOW (eds.). International Handbook of Research and Talent. New York: Pergamon, s. 525 – 538.

WINEBRENNEROVÁ, Susan, 2001. Teaching Gifted Kids in the Regular Classroom. Minneapolis: Free Spirit Publishing. ISBN 1-57542-089-9.

ZAPLETALOVÁ, Jana a Světlana DURMEKOVÁ, 2009. Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 – 2013 online. Praha: Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdě-lávání pedagogických pracovníkŧ cit. 2013- 04- 17. Dostupné z: http://www.ippp.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=22

MALINOVÁ, Dagmar, 2009. Chceme opravdu rozvíjet nadaného ţáka? In: III. Interak-tivní dílna [CD-ROM]. Zlín: Základní škola Zlín, Tř. Svobody 868. CD vydáno v rámci projektu ESF (OP VK) „Zavedení efektivních strategií vzdělávání mimořádně nadaných dětí a jejich integrace v základní škole“.

Umí školy pracovat s mimořádně nadanými ţáky? Tematická zpráva ČŠI, 2008. Praha.